Các thẩm phán Tối cao Pháp viện chỉ ra việc hạn chế kiểm duyệt có thể gây ra khó khăn cho chính phủ

Các thẩm phán đưa ra các giả thuyết trong các cuộc tranh luận trực tiếp.