Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tranh luận về việc quản lý truyền thông xã hội

Các luật ủng hộ người dùng ở Texas và Florida đã được xem xét kỹ lưỡng trong gần bốn giờ tranh luận.