Các thành phố lớn rút lại cam kết cắt giảm ngân sách cảnh sát