Các thành viên của Hạ viện sẽ phải trả lời câu hỏi rằng họ có phản đối chủ nghĩa xã hội hay không