Các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện gửi thông báo tới 42 quan chức chính phủ TT Biden