Các thị trường vốn đóng băng khi thị trường tiếp tục bất ổn