Các tiểu bang màu đỏ biểu thị sự phục hồi kinh tế nhanh hơn các tiểu bang màu xanh