Các TNS Đảng Cộng Hòa yêu cầu hành động đối với nền kinh tế, chính sách ngoại giao cứng rắn