Các TNS Hoa Kỳ tìm cách thành lập ‘Ủy ban Đại Chiến lược Trung Quốc’