Các tổng chưởng lý tiểu bang cảnh báo về việc BlackRock, Vanguard mua lượng lớn cổ phần trong các công ty tiện ích