Các Tổng chưởng lý tiểu bang cho biết FedEx và UPS giúp cơ quan liên bang theo dõi doanh số bán súng