Tòa án Tối cao New York: Luật kiểm soát súng ở New York là vi hiến