Các vụ kiện về khí hậu chống lại các đại công ty dầu mỏ của các thành phố lớn được xem xét kỹ lưỡng