Cách AI có thể theo dõi và thao túng cử tri

Các chuyên gia cho biết các chương trình AI có thể hiểu quý vị hơn cả bạn đời của quý vị