California cuối cùng cũng công bố Báo cáo tài chính hàng năm mới nhất của mình