California đồng ý loại bỏ những lời cầu nguyện Aztec, Ashe khỏi giáo trình dân tộc học sau khi bị kiện