California dự định giảm số giờ làm việc hàng tuần xuống còn 32