California gia hạn chế độ nghỉ bệnh có lương do COVID-19