Việc tuyển dụng có thể gặp khó khăn khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Hoa Kỳ vẫn không thay đổi