California gia hạn sử dụng 3 nhà máy chạy bằng khí đốt cuối cùng của tiểu bang để tránh khủng hoảng năng lượng