Canada: Các nghị sĩ muốn điều tra việc bổ nhiệm cựu đại sứ tại Trung Quốc làm chủ tịch Rio Tinto