Người dân Canada coi trọng nhân quyền hơn giao thương với Trung Quốc