Cảnh báo đỏ về suy thoái xuất hiện khi đường cong lợi suất 2 năm-10 năm đảo chiều