Cảnh sát trưởng Quận Fulton: Ông Trump sẽ được đối đãi như một tù nhân thông thường