Cắt giảm việc làm ở Hoa Kỳ đạt mức cao nhất trong 20 tháng khi nỗi sợ hãi suy thoái gia tăng