CDC bỏ các quy tắc COVID-19 bắt buộc cho du thuyền, chuyển sang chương trình tình nguyện