CDC Hoa Kỳ xác nhận: Các mã y tế mới về tình trạng chích ngừa COVID-19 được sử dụng để theo dõi mọi người