CEO TikTok cho biết việc theo dõi các ký giả Hoa Kỳ của Bytedance không phải là ‘do thám’