Hoa Kỳ thêm 14 công ty Trung Quốc vào danh sách chưa xác thực, tăng cường giám sát