Chánh án John Roberts từ chối gặp các thượng nghị sỹ về việc Thẩm phán Samuel Alito treo cờ

Các thượng nghị sỹ muốn Thẩm phán Samuel Alito tự cáo tỵ khỏi một số vụ án quan trọng.