Chế tác hoa vải thủ công tại New York: Nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống của gia đình