Hoa Kỳ: Hơn 80 thành phố, quận sử dụng viện trợ đại dịch của liên bang để tài trợ các chương trình thí điểm thu nhập bảo đảm