Chỉ vì quan hệ bất chính, cuối cùng đánh mất danh hiệu Trạng Nguyên