Chính phủ Hoa Kỳ cấp tư cách được bảo vệ tạm thời cho hơn 300,000 người Haiti

Hơn 860,000 người từ 16 quốc gia hiện được ghi danh tư cách được bảo vệ tạm thời, trong đó có Haiti, Venezuela, và Yemen.