Chính phủ TT Biden: Bắt buộc chích ngừa toàn quốc ‘chưa được xem xét tại thời điểm này’