Netflix cùng với Facebook, Google bắt buộc nhân viên làm việc tại văn phòng chích ngừa