Chính phủ TT Biden công bố mẫu đơn xóa nợ sinh viên trong bối cảnh các thách thức pháp lý đến gần