Chính phủ TT Biden yêu cầu Tối cao Pháp viện hoãn việc chấm dứt Đề mục 42 cho đến sau Giáng Sinh