Chính sách xóa nợ sinh viên của ông Biden tiếp tục bị xem xét kỹ lưỡng