Chủ tịch Fed: ‘Giờ đây chúng ta hiểu rõ hơn chúng ta thiếu hiểu biết về lạm phát như thế nào’