Chủ tịch Hạ viện Johnson công bố kế hoạch ‘3 hướng’ để cải tổ hệ thống tư pháp

Ông Johnson cho biết các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ toàn quyền sử dụng tất cả các quy định để giải quyết những gì họ xem là thiên vị chính trị trong hệ thống này.