Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về An ninh Nội địa yêu cầu những người ủng hộ theo dõi TikTok của ông