Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện kêu gọi điều tra ‘60 tỷ USD’ được chi theo các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp COVID-19 gian lận