‘Chúng ta sẽ lấy lại nước Mỹ’: Cựu TT Trump tổ chức cuộc tập hợp đầu tiên của năm 2022