Chủng virus mới xuất hiện, dịch bệnh bùng phát trở lại ở Châu Âu, toàn thế giới cần nghĩ lại