TQ xác nhận có biến thể COVID-19 mới, nhiều ca siêu lây nhiễm xuất hiện