Chuỗi cung ứng và lạm phát: Tạm biệt năm 2021, hướng tới năm 2022