Chuyên gia cảnh báo các nhà đầu tư khi Bắc Kinh ra mắt cách định giá mới cho các doanh nghiệp nhà nước