PHÂN TÍCH: Chính sách tài chính đất đai của Bắc Kinh gặp bế tắc khi doanh thu bán đất giảm mạnh