Chuyên gia: Hoa Kỳ không biết gì về danh mục quỹ đầu tư ở Trung Quốc